Artikel 1 Definitie
Lid 1.1 In deze algemene voorwaarden geldt Pure Power communiceert ontwapenend als opdrachtgever, terwijl de wederpartij daarvan geldt als opdrachtgever van Pure Power communiceert ontwapenend. Tenzij uitdrukkelijk door de opdrachtgever anders aangegeven, kan Pure Power communiceert ontwapenend ervan uitgaan dat de contactpersoon door de opdrachtgever is gemachtigd om in deze de opdrachtgever te vertegenwoordigen.
Lid 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder dienstverlening van Pure Power communiceert ontwapenend onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: het organiseren, voorbereiden en geven van trainingen en workshops, (team)training en -coaching, (communicatie)advies en (project)management. Tevens vallen hierbinnen alle bijbehorende producten (waaronder trainingsmaterialen en literatuur).

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Lid 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pure Power communiceert ontwapenend en een opdrachtgever; voor zover van deze voorwaarden niet door Pure Power communiceert ontwapenend en de opdrachtgever schriftelijk is afgeweken.
Lid 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Pure Power communiceert ontwapenend, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken, tenzij voor de levering van de diensten van deze derden aparte voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes, kosten en tarieven
Lid 3.1 Alle offertes van Pure Power communiceert ontwapenend zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Lid 3.2 De door Pure Power communiceert ontwapenend gemaakte offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Pure Power communiceert ontwapenend is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 60 dagen na offertedatum wordt bevestigd.
Lid 3.3 De door Pure Power communiceert ontwapenend verzonden facturen hebben een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Lid 3.4 Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Zie hiervoor artikel 4.
Lid 3.5 Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, de BTW, materialen, werkmappen, literatuur en andere aan de opdracht verbonden kosten. Als deze kosten niet zijn inbegrepen, worden zij apart in rekening gebracht. De BTW over de in rekening te brengen bedragen wordt berekend conform de geldende belastingwetgeving ten tijde van de levering van de diensten en producten.

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht
Lid 4.1 Het contract tussen Pure Power communiceert ontwapenend en de opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever de door Pure Power communiceert ontwapenend opgestelde opdrachtbevestiging ondertekent en terugstuurt (per post of digitaal).
Lid 4.2 Opdrachtgever heeft na ondertekening van de offerte veertien werkdagen bedenktijd, waardoor de overeenkomst binnen die termijn kosteloos kan worden ontbonden.

Artikel 5 Contractduur en uitvoering van de overeenkomst
Lid 5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Lid 5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Pure Power communiceert ontwapenend derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Lid 5.3 Pure Power communiceert ontwapenend zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. En doet dit overeenkomstig de redelijkheid die van de opgedragen dienstverlening mag worden verwacht. Het gaat in de opdrachtverstrekking om een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Pure Power communiceert ontwapenend geleverde dienst.
Lid 5.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Pure Power communiceert ontwapenend geschiedt in onderling overleg.
Lid 5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pure Power communiceert ontwapenend aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pure Power communiceert ontwapenend worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, is Pure Power communiceert ontwapenend gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en prijswijziging van de opdrachtovereenkomst
Lid 6.1 Pure Power communiceert ontwapenend is bevoegd tot niet nakoming van de verplichtingen, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst indien een opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt, nadat de overeenkomst is gesloten. Dit geldt tevens voor de situatie dat door vertraging aan opdrachtgeverszijde niet langer kan worden verwacht dat Pure Power communiceert ontwapenend de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Pure Power communiceert ontwapenend bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig van aard zijn dat óf nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, óf dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het bureau kan worden gevraagd: overmacht. Pure Power communiceert ontwapenend kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Lid 6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en in termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pure Power communiceert ontwapenend een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Lid 6.3 Indien Pure Power communiceert ontwapenend met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is zij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 7 Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Lid 7.1 Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is kosteloos mogelijk tot 31 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, vanaf 31 dagen tot zeven dagen voor de aanvang van de uitvoering brengt de opdrachtnemer 50% van de bovengenoemde prijs in rekening en bij annulering vanaf zeven dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt 100% in rekening gebracht.
Lid 7.2 Bij vooruitbetaling door de opdrachtgever van een (deels) betaalde factuur is de termijn voor terugbetaling maximaal dertig dagen.
Lid 7.3 Na inschrijving voor een cursus of na acceptatie van de offerte zendt Pure Power communiceert ontwapenend een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever. Betaling door de opdrachtgever dient integraal, of voor het vooraf afgesproken percentage, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Pure Power communiceert ontwapenend aangewezen bankrekening. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Pure Power communiceert ontwapenend voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige, of het afgesproken percentage van de betaling van de cursusprijs door Pure Power communiceert ontwapenend is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, werkmappen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de geleverde diensten zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Pure Power communiceert ontwapenend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van bureau Pure Power communiceert ontwapenend. De opdrachtgever heeft slechts het recht om verstrekte stukken te vermenigvuldigen in de organisatie voor eigen gebruik en passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
Lid 9.1 Pure Power communiceert ontwapenend verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en neemt in het kader daarvan alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de opdrachtgeversbelangen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Pure Power communiceert ontwapenend geen mededeling doen over de aanpak van Pure Power communiceert ontwapenend aan derden. Dit geldt voor de werkwijze, de administratie en de verstrekte rapportage enz.
Lid 9.2 Pure Power communiceert ontwapenend zal vertrouwelijke en persoonlijke of privé-informatie van deelnemers/cursisten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet aan leidinggevenden van de opdrachtgever verstrekken, aangezien Pure Power communiceert ontwapenend hiertoe niet verplicht kan worden, gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie die anoniem is verkregen is en onherleidbaar is naar de betreffende deelnemer/cursist mag Pure Power communiceert ontwapenend wel verstrekken aan de opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Pure Power communiceert ontwapenend is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van onachtzaamheid betreffende de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Pure Power communiceert ontwapenend voor de werkzaamheden in het kader van betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot het maximale declaratiebedrag over het laatste halfjaar. Mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dient binnen 60 dagen na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, waarbij het in gebreke blijven hiervan de opdrachtgever zijn recht hierop verspeelt.

Artikel 11 Klachtenregeling
Indien een opdrachtgever een klacht heeft, kan de opdrachtgever een beroep doen op de klachtenregeling van Pure Power communiceert ontwapenend zoals gepubliceerd door Pure Power communiceert ontwapenend op de website www.pure-power.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 Auteursrecht/copyright
13.1 Op alle werkmappen, ontwerpen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur, is het auteursrecht van toepassing en is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden/foto’s verboden. Dit geldt ook voor vermelde diensten en bijlagen, ook deze mogen niet worden overgenomen.

© 2015 / KvK handelsregister 34133717